Fondens overordnede formål er at styrke landbrugets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Mejeriforeningen er repræsenteret i fondens bestyrelse.

Promilleafgiftsfonden er nedsat i 2004, og fondens aktiviteter finansieres af midler fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. 

Midlerne kommer fra landmændene via indbetalinger til statskassen, der sker i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

Fonden yder tilskud til projekter under følgende ni hovedformål:

  • afsætningsfremme 
  • forskning og forsøg
  • produktudvikling
  • rådgivning
  • uddannelse
  • sygdomsforebyggelse
  • sygdomsbekæmpelse
  • dyrevelfærd 
  • kontrol 
  • medfinansiering af EU-programmer.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse, som er udpeget af fødevareministeren. I bestyrelsen sidder 6 repræsentanter for jordbrugserhvervet og 5 repræsentanter for offentlige interesser. Mejeriforeningens formand er repræsenteret i bestyrelsen.

Promilleafgiftsfonden for landbrug har hjemmel i bemyndigelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, som fastlægger de overordnede bestemmelser for fondens virke.

Læs mere om Promilleafgiftsfonden »»